STT

Tên Luật

Ngày thông qua

Ngày có hiệu lực

Bài viết liên quan

1

Bộ luật Lao động 2019

20/11/2019

01/01/2021

Tại đây

2

Luật Thư viện 2019

21/11/2019

01/7/2020

Tại đây

3

Luật Dân quân tự vệ 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

4

Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

5

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2019

22/11/2019

01/7/2020

Tại đây

6

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2019

25/11/2019

10/01/2020

Tại đây

7

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019

25/11/2019

01/7/2020

Tại đây

8

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2019

25/11/2019

01/7/2020

Tại đây

9

Luật Lực lượng dự bị động viên 2019

26/11/2019

01/7/2020

Tại đây

10

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước 2019

26/11/2019

01/7/2020

Tại đây

11

Luật Chứng khoán 2019

26/11/2019

01/01/2021

Tại đây

 

Nguồn: THƯ VIỆN PHÁP LUẬT