Sở Tài chính tỉnh Cà Mau.


Theo đó, nội dung kiểm tra gồm, kiểm tra định kỳ công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Đồng thời, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thái độ phục vụ, giao tiếp của thủ trưởng đơn vị và công chức, viên chức tại bộ phận một cửa.

Qua đó, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động các tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; đánh giá đúng thực chất mức độ hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính; các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý; nâng cao trách nhiệm, thái độ, tinh thần và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp; phát hiện, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp đạt hiệu quả trong công tác cải cách hành chính; chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của đơn vị được kiểm tra, làm cơ sở để đơn vị tìm giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

câu.gov.vn