Tiếp tục tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.


Mục đích kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính (công tác cải cách hành chính), xem đây là nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào tiên trình phát triển và hội nhập.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ, văn hóa giao tiếp; chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo quyền giám sát của nhân dân, doanh nghiệp đối với trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; đồng thời, nâng cao nhận thức trong cộng đồng doanh nghiệp, trong nhân dân để cùng chung tay trong xây dựng nên hành chính minh bạch, công khai, hiện đại trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền về hiệu quả, phương thức hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính ở Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; các nội dung về công khai, minh bạch; đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để nhân dân và doanh nghiệp biết, tiếp cận, sử dụng.

Phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc tuyên truyền rộng rãi về vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính; phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính.

 

Theo camau.gov.vn