Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu khai thác các hệ thống thông tin có đủ phương tiện.


Mục tiêu kế hoạch đề ra đến năm 2020 có 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết trên phần mềm Một cửa, một cửa liên thông (ISO điện tử); 100% cán bộ, công chức, viên chức biết khai thác, sử dụng hộp thư điện tử; 60% các cuộc họp của UBND tỉnh với UBND cấp huyện, cấp xã thông qua hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; 95% thông tin chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 90% văn bản chính thức, tài liệu trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng văn bản điện tử.

Ngoài ra, bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu khai thác các hệ thống thông tin có đủ phương tiện (máy tính, máy tính bảng, máy in,...) để sử dụng trong công việc; 100% các cơ quan, đơn vị sử dụng chữ ký số; bảo đảm 100% các cơ quan có mạng LAN được kết nối Internet…

Thông qua việc thực hiện kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả điều hành trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, hướng đến phục vụ người dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các cấp lãnh đạo trong tỉnh; tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho người dân và doanh nghiệp. Sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai và nguồn nhân lực bảo đảm sự vận hành liên tục, thông suốt của hệ thống chính quyền điện tử, trung tâm dữ liệu.

Theo camau.gov.vn