Kết quả công tác quản lý hành lang an toàn giao thông là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt lưu ý tình trạng khai thác, mua bán đất mặt trái phép; nạo vét đường thủy nội địa, đất ven bờ sông, bờ kênh, rạch và khai thác đất do các tổ chức, cá nhân quản lý không đúng quy định, gây mất ổn định, an toàn khai thác các công trình công cộng; gây sạt lở. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2020.

Đưa kết quả công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản (kể cả đất); công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và quản lý hành lang an toàn giao thông làm cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương.

Theo ca mau.gov.vn