Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa 1 năm 2020 có 107 học viên, đang sinh hoạt và làm việc tại 12 Đảng ủy xã, thị trấn (Đảng ủy xã Trần Hợi không có học viên tham gia khóa bồi dưỡng này), 02 đảng ủy ngành (Bệnh viện và Công an), 06 chi bộ ban ngành và 02 chi bộ trường THPT (THPT Võ Thị Hồng, THPT Sông Đốc). Sau 7,5 ngày học tập, nghiên cứu các học viên đã được nghe giảng viên của Trung tâm giới thiệu khái quát những vấn đề về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...Ngoài ra, trong chương trình bồi dưỡng, các học viên còn tiếp thu 03 chuyên đề bổ sung về tình hình thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước.

       Phát biểu bế giảng, đồng chí Giám đốc Trung tâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc của các học viên; đề nghị từng đồng chí đảng viên mới phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, không ngừng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và trở thành lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh và phấn đấu sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

Vũ Thị Kiều

Trung tâm Chính trị