Tham gia khoá học có 98 học viên là những quần chúng ưu tú thuộc 11 xã, 02 thị trấn, 04 cơ quan ban ngành cấp huyện và 03 trường THPT. Về trình độ chuyên môn có 1 thạc sĩ, 56 đại học, cử nhân và 22 cao đẳng, trung học.

Đánh giá kết quả học tập, Giám đốc Trung tâm Chính trị ghi nhận sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện của các học viên sau gần một tuần học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề theo giáo trình của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và 02 chuyên đề khác. Đồng chí mong muốn các học viên sau khóa học tiếp tục rèn luyện, không ngừng phấn đấu, cống hiến công sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sớm được kết nạp và đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các học viên nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình khóa học.

Kết quả, 96 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương. Có 02 học viên do nghỉ học vượt thời gian quy định nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận./.

 

Huỳnh Văn Sử

Trung tâm Chính trị