Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết.


Theo đó, các Nghị quyết cá biệt được kỳ họp thông qua gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2018; dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020; phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020; bổ sung danh mục dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 chuyển sang năm 2019; điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Cà Mau năm 2018 chuyển sang năm 2019 (nguồn vốn sự nghiệp); kế hoạch đầu tư công năm 2020; ý kiến đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng cầu sông Ông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp bến cá Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; việc giao quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C thuộc nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương); giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2020; phê duyệt số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Cà Mau năm 2020.

Đại biểu HĐND tỉnh đã xem xét thống nhất thông qua 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Ban hành chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024); ban hành danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau và dự án bị huỷ bỏ; đặt tên 07 tuyến đường trên địa bàn huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau; ban hành chính sách hỗ trợ, cho vay đối với các hộ làng nghề thuộc Công viên Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau và đối tượng xuất khẩu lao động; giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; quy định nội dung, mức chi thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025; ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khóm và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của ấp, khóm; quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm dôi dư do sắp xếp.

Bên cạnh đó, đại biểu HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua Nghị quyết giải thể Sở Ngoại vụ tỉnh Cà Mau và Nghị quyết sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

Theo đó, sẽ thực hiện giải thể Sở Ngoại vụ kể từ ngày 01/01/2020. Sau khi giải thể Sở Ngoại vụ sẽ chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu công tác ngoại vụ về cho Văn phòng UBND tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ thành lập mới Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Phòng mới thành lập dự kiến có 06 biên chế công chức. Số biên chế công chức, viên chức còn lại của Sở Ngoại vụ sẽ được sắp xếp, điều chuyển, giải quyết chế độ chính sách đảm bảo theo quy định.

Đối với việc sáp nhập Ban Dân tộc HĐND tỉnh vào Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh: Sau khi sáp nhập Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh sẽ có 07 thành viên gồm Trưởng ban, 02 Phó trưởng ban, 04 ủy viên. Đại biểu đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh và bầu bổ sung chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau. Theo đó, ông Nguyễn Minh Đương, được 100% phiếu bầu đồng ý vào chức danh Phó trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; kiến nghị đến các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 

Theo camau.gov.vn