Theo đó, bổ sung dự án xây dựng kè cấp bách bảo vệ đê biển Tây kết hợp xây dựng khu tái định cư đoạn từ cống Sào Lưới đến Bắc cống Đá Bạc và đoạn từ Nam Đá Bạc hướng về Kênh Mới, sử dụng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 và nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Ngoài ra, HĐND tỉnh Cà Mau cũng thống nhất bổ sung dự án “Xây dựng đê biển Tây từ Cái Đôi Vàm đến kênh Năm và kè phòng, chống sạt lở bờ biển các đoạn xung yếu từ cửa biển sông Ông Đốc đến cửa biển Bảy Háp, tỉnh Cà Mau”, sử dụng vốn vay của Cơ quan Phát triến Pháp (AFD) và vốn đối ứng.

BAN BIÊN TẬP