Tại lớp tập huấn, các đại biểu được PGS-TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện CTQG Hồ Chí Minh giới thiệu 04 chuyên đề về: Quy trình nghiên cứu, biên soạn một công trình lịch sử Đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống; những kết quả nghiên cứu mới về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những điểm mới của Chỉ thị số 20, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”; quy trình thẩm định một công trình lịch sử Đảng, lịch sử ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương.


 

Qua lớp bồi dưỡng này sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác lịch sử Đảng nắm được những kiến thức, kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ quản lý, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tầm quan trọng trong sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục ở địa phương và đơn vị.

HOÀNG CẬN