Đơn vị sự nghiệp công lập phải chấm dứt toàn bộ hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ trước ngày 01/7/2020.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nghiêm chủ trương không ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ ứng viên Đề án Mekong và những trường hợp do bộ, ngành Trung ương yêu cầu bố trí, phân công). Đối với các trường hợp còn đang hợp đồng, phải kịp thời chấm dứt ngay trong tháng 03/2020.

Các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (toàn bộ hoặc một phần), tổ chức tuyển dụng những vị trí còn thiếu trong biên chế được giao theo quy đinh, chấm dứt toàn bộ hợp đồng làm chuyên môn nghiệp vụ trước ngày 01/7/2020.

Kể từ sau thời điểm 01/7/2020, Sở Tài chính xem xét, không cấp kinh phí trả lương và các chế độ đối với hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ.

Camau.gov.vn