Xử lý nghiêm đối công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không đúng quy định. (Ảnh: minh họa).


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành xác minh làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân từ năm 2013 đến nay không giải quyết theo quy định. Thời gian báo cáo kết quả xử lý về Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất là ngày 16/3/2020.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo đúng theo quy định, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi vi phạm theo quy định.

camau.gov.vn