Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tham mưu cấp uỷ thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát được ban hành, triển khai thực hiện kịp thời; trú trọng đến công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên. Tham mưu Huyện ủy triển khai, quán triệt kịp thời các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và của Huyện ủy  về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở. Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn; triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, nhất là thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư chi bộ và đại biểu dự đại hội cấp trên ra mắt

Đại hội bầu đồng chí Huỳnh Thanh Đến, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và 02 đồng chí dự Đại hội đảng bộ huyện Trần Văn Thời lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phúc Hậu