Chi bộ Phòng Giám sát thuộc Đảng bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy Cà Mau đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Điều lệ Đảng qua nhiều nhiệm kỳ đều khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ: “… Chi bộ là nơi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trực tiếp giáo dục, quản lý, phân công công tác cho đảng viên; kiểm tra, giám sát và lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của chi bộ và nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên”. Nghị quyết số 14, ngày 30-7-2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng cũng đã đưa ra chủ trương và giải pháp: “Chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ… để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở”. Hay Quy định số 86, ngày 1-6-2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, nêu rõ: “Chi bộ được quyền giám sát mọi đảng viên trong chi bộ, kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý… và khi nội dung giám sát chưa rõ, chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá thì tiến hành việc thẩm tra, xác minh…”.

Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh Cà Mau đạt được nhiều kết quả tích cực: Hầu hết các chi bộ đã quan tâm tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên theo quy định trong việc chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ được giao, việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… góp phần tích cực vào xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến cuối quý I-2020, các chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở của Đảng bộ tỉnh đã kiểm tra chấp hành đối với 1.321 đảng viên, giám sát chuyên đề 457 đảng viên theo Điều 30, Điều lệ Đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 9 đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, nhiều chi bộ đã kịp thời phát hiện, thi hành kỷ luật 411 đảng viên vi phạm và đề nghị kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm nhiều đảng viên còn mặt hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát ở một số chi bộ trên địa bàn tỉnh vẫn còn có mặt hạn chế, như: Chưa xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm dẫn đến có không ít vụ việc tổ chức đảng cấp trên kiểm tra, giám sát đảng viên phát hiện vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật nhưng chi bộ nơi đảng viên sinh hoạt chưa kịp thời phát hiện; đảng viên phụ trách công tác kiểm tra còn thụ động, thiếu bản lĩnh khi thực hiện nhiệm vụ được phân công. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế nêu trên là do nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của một số chi ủy, nhất là đồng chí bí thư và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ chưa đúng mức, chưa quyết liệt; công tác quản lý, giáo dục, giám sát đảng viên của một số chi bộ chưa thường xuyên, sâu sát; hầu hết cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở chi bộ đều kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu sâu tài liệu nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát…

Từ thực trạng đó, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ nhằm kịp thời phát hiện đảng viên vi phạm từ khi manh nha, trong thời gian tới, các chi bộ của Đảng bộ tỉnh cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ và từng đảng viên; thường xuyên giáo dục, quản lý và rèn luyện đảng viên để tự kiểm tra, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ phải được tiến hành một cách thường xuyên, công khai, đúng quy trình, quy định. Do đó, chi uỷ, bí thư và đảng viên phụ trách công tác kiểm tra ở chi bộ phải nêu cao tinh thần tự giác học tập, nghiên cứu văn bản để nắm vững nghiệp vụ, các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; phải thực hiện kiểm tra, giám sát mọi đảng viên trong việc thực hiện nghị quyết của chi bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm và nhiệm vụ đảng viên, nhiệm vụ do chi bộ phân công…

Ba là, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 213, ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; chi bộ chủ trì, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú, kịp thời nhắc nhở, phê bình hoặc xem xét xử lý đối với những đảng viên chưa thực hiện nghiêm túc theo quy định; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát của quần chúng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân nơi đảng viên cư trú.

Bốn là, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của tổ chức đảng, UBKT cấp uỷ cấp trên đối với chi bộ; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát ở cấp cơ sở để chia sẻ kinh nghiệm, cách thực hiện hiệu quả. Và mỗi đảng viên chi bộ phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc của chi bộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm…

 

ubkttw.vn