Người dân đóng góp ý kiến khi đến làm việc tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố lập danh sách chính thức và danh sách dự phòng các đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học theo quy định. Trong đó, lưu ý các doanh nghiệp, người dân được chọn điều tra phải là những doanh nghiệp, người dân đã từng thực hiện giao dịch thủ tục hành chính với cơ quan, đơn vị và đã nhận được kết quả giải quyết. Trường hợp nếu trong năm 2019, cơ quan, đơn vị không đủ đối tượng điều tra thì bổ sung đối tượng của năm 2018, nhưng không được trùng với các đối tượng đã được điều tra trước đó.

Ngoài ra, tạo điều kiện và thực hiện việc phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với điều tra viên của bưu điện tỉnh trong công tác điều tra xã hội học, bảo đảm khách quan, có chất lượng.

 

camau.gov.vn