Trong nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực cố gắng của tập thể chi ủy, chi bộ và cán bộ, nhân viên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ với 9/9 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết; tổ chức tốt nhiệm vụ kinh doanh do Ngân hàng cấp trên giao; công tác đầu tư tín dụng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đáp ứng được nhu cầu SXKD và tiêu dùng tại địa phương; có nhiều mô hình SXKD hiệu quả,… từ đó đã góp phần tích cực vào sự phát triển chung của huyện.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện còn làm tốt công tác chính trị tư tưởng, thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng ,chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa  XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, thực hiện có hiệu quả các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng các đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, trong đó, phấn đấu hằng năm có tốc độ tăng trường nguồn vốn huy động từ 12-18%/năm, tốc độ tăng trưởng dư nợ trên 10%, nợ xấu bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ cho phép, thu dịch vụ tăng trưởng đạt 18-20% vv...

Chi ủy khóa mới ra mắt hứa hẹn

Trên tinh thần tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Chi ủy khóa mới; tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư, Phó bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

 

BAN BIÊN TẬP