Nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng VHTT đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII đạt kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác, qua đó có 11/11 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt Nghị quyết.

Đại biểu dự Đại hội. Ảnh Thành Trung

Chi bộ và Ban lãnh đạo đơn vị đã tăng cường chỉ đạo, tổ chức quán triệt, thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, các cuộc vận động, phong trào thi đua liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có sự chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan trọng. Các thiết chế văn hóa – thể thao được quan tâm đầu tư, xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa – thể thao của Nhân dân. Các di tích lịch sử được quan tâm tu bổ, tôn tạo, di sản văn hóa phi vật thể được bảo tồn và phát huy. Công tác đấu tranh ngăn chặn, bài trừ văn hóa phẩm độc hại được tiến hành thường xuyên. Thực hiện tốt công tác XHH các hoạt động văn hóa – thể thao. Các điểm du lịch thu hút ngày càng đông du khách đến tham quan mua sắm. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình được quan tâm chỉ đạo. Hạ tầng CNTT, mạng viễn thông, Internet đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển KT-XH…

Đi đôi với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ về chuyên môn, Chi uỷ Chi bộ đã tổ chức thực hiện khá tốt công tác xây dựng Đảng. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cho CBĐV, CCVC học tập quán triệt đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành, góp phần nâng cao nhận thức về quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Công tác tổ chức được quan tâm kiện toàn; công tác phát triển đảng viên được chú trọng; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được thực hiện đúng quy định.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới, trong đó, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 08 xã có Nhà văn hóa; tỷ lệ ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa trên 85%; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới 08 xã; ấp, khóm có trụ sở làm việc đúng quy định trên 90%; hộ gia đình đạt chuẩn vắn hóa trên 85%...

Đại diện Tổ Công tác của Huyện ủy và Chi ủy khóa mới. Ảnh Thành Trung

Trên tinh thần tập trung dân chủ, khách quan và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Chi ủy khóa mới 03 đồng chí; bầu chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện, lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là 02 đồng chí./.

BAN BIÊN TẬP