Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ, nhu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị và thực trạng đội ngũ cán bộ của huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho cả nhiệm kỳ và hằng năm; đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sát hợp với tình hình thực tế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Qua 05 năm, đã cử 5.699 lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng. Tất cả cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đều được chuẩn hóa đạt chuẩn theo quy định.

Hội nghị tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.

 Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, cũng như kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đối với các lớp mở tại huyện. Quản lý chặt chẽ cán bộ được cử đi học; phát huy tính tự học, tự nghiên cứu của cán bộ. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ giảng viên, báo cáo viên và cán bộ được cử đi học. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc dạy và học; đáp ứng tốt yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Minh Sử