Cổ vũ Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.
 

Theo đó, các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị khóa XII; về kết quả và những thành tựu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; việc khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành các chỉ tiêu đại hội đề ra; việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII’ công tác đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ thấp những thành tựu phát triển của đất nước và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; công tác xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện á quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

Việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên và nhân dân để xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, phát huy sức mạnh đậi đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; cổ vũ Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.      

camau.gov.vn