Đảm bảo đạt 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019 – 2020.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo duc và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo tổ chức, triển khai tuyên truyền, vận động thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên ngay từ đầu năm học, khẳng định việc tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế; đảm bảo năm học 2019 - 2020 các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo đều đạt chỉ tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Đưa các nội dung công tác bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên thành một trong những nhiệm vụ của năm học và là một trong những tiêu chí xếp loại thi đua hàng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các trường học, cơ sở giáo dục - đào tạo.

Rà soát các trường trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng tiêu chuẩn về cán bộ y tế học đường trong việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Chủ động phối hợp với Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tháo gỡ vướng mắc và đảm bảo thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là y tế tuyến cơ sở để thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung và cho học sinh, sinh viên nói riêng. Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh ở các trường chưa có cán bộ y tế trường học; tạo mọi điều kiện cho học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe thông qua chính sách bảo hiểm y tế. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện thanh tra, kiểm tra về y tế trong các cơ sở giáo dục - đào tạo trên địa bàn theo quy định.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Tổ chức tốt việc hướng dẫn thủ tục hồ sơ, mức đóng bảo hiểm y tế, tổ chức in cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định.

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thành phố Cà Mau chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. Đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng. Cân đối nguồn hoặc vận động các nguồn lực hợp pháp khác tại địa phương để hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.

Các Trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, về trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế, nhất là trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong việc tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định, đảm bảo đạt 100% sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2019 - 2020 và những năm tiếp theo.

 

Theo Cổng thông tin điện tử Cà Mau