“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.


Theo đó, các các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố trong tỉnh tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Sở Công Thương tỉnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo Quyết định số 634, ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức các chương trình, hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam và đưa hàng Việt về nông thôn. Phối hợp với các cơ quan liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đánh giá sự hài lòng của người tiêu dùng đối với sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt; phối hợp tổ chức công bố, giới thiệu thông tin đối với sản phẩm, dịch vụ  thương hiệu Việt. Phối hợp với các cơ quan báo, đài trong đẩy mạnh tuyên truyền về Cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; tuyên truyền, vận động  cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc vận động, ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng hóa Việt. Phối hợp với cơ quan liên quan vận động nhân dân tham gia giám sát, phát hiện việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhái nhãn mác; phối hợp đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh và kịp thời. Tiếp tục hướng dẫn mỗi huyện, thành phố trong tỉnh chọn ít nhất 1 khu dân cư làm điểm chỉ đạo nhân rộng “Khu dân cư tự hào dùng hàng Việt Nam”. Qua đó, nhằm tiếp tục tăng cường, quán triệt các chủ trương, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy trong việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người Việt Nam; tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần ổn định, phát triển kinh tế trong tỉnh.

 

camau.gov.vn