Ngày 6/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam.


Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau và các tổ chức thành viên; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy Cà Mau; các cơ quan báo, đài, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989- 06/12/2019). Trong đó, tập trung tuyên truyền sự ra đời, quá trình xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh Việt Nam qua các kỳ đại hội; những truyền thống vẻ vang, những kết quả nổi bật trong 30 năm qua của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong vận động Cựu chiến binh giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp; tham gia tích cực và có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước; công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể; tham gia tích cực, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào của đất nước, địa phương; việc vận động quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tham gia tổ chức câu lạc bộ, ban liên lạc cựu quân nhân, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở; tham gia thực hiện tốt chế độ, chính sách; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên và cựu chiến binh; nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho hội viên và cựu chiến binh; tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đổi mới nộ dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Qua đó, nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới.

Theo camau.gov.vn