Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền tờ Vua Hùng, ở ấp Giao Khẩu, xã Tân Phú, huyện Thới Bình. Ảnh: Huỳnh Lâm.


Theo đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch); 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 73 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020); 75  năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945  - 02/9/2020); 80 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Cà Mau (13/12/1940 - 13/12/2020); kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam như 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920  - 01/12/2020).

Kỷ niệm năm tròn và một số ngày lễ quan trọng như 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Đảng (14/10/1930 - 14/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020); 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020); 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930  - 12/9/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 -16/9/2020); 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020) cùng các sự kiện lịch sử và ngày kỷ niệm khác.

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ Đảng bộ, dân và quân trong tỉnh ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

camau.gov.vn