Thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc cao điểm từ ngày 15 đến ngày 31/3/2020.

 

 

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND thành phố Cà Mau, các cơ quan báo, đài trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế hạnh phúc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân ngày Quốc tế hạnh phúc; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Chủ đề Ngày Quốc tế hạnh phúc năm nay là “Yêu thương và chia sẻ”. Thông điệp tuyên truyền bao gốm: Hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/ 3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Bảo vệ trẻ em bằng Ngày Quốc tế hạnh phúc, bình yên.

Thời gian tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc cao điểm từ ngày 15 đến ngày 31/3/2020. Qua đó, nhằm tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, cộng đồng và toàn xã hội trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình hướng tới xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội.

camau.gov.vn