Đẩy mạnh tuyên truyền tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa.


Theo đó, các cơ quan báo, đài, Cổng thông tin điện tử tỉnh; Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành tỉnh; Phòng Văn hóa – Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện và thành phố Cà Mau tổ chức xây dựng chuyên trang, chuyên mục và đẩy mạnh tuyên truyền về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thưc tế của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu lao động. Nâng cao tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật; nâng cao hiệu quả đào tạo, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm. Tăng cường công tác quản lý và đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức quần chúng, xã hội, nghề nghiệp... trong phát triển nguồn nhân lực. Việc đẩy mạnh đầu tư nâng cao năng lực, đổi mới nội dung công tác hướng nghiệp theo yêu cầu của thị trường lao động. Tăng cường định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên trong các trường học. Triệt để khắc phục “bệnh thành tích” và những tiêu cực trong giáo dục, đào tạo. Phát triển mạnh hệ thống thông tin đại chúng, mở rộng cơ hội và tăng cường năng lực cho người dân tiếp cận thông tin, thụ hưởng các dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí, có cuộc sống tinh thần lành mạnh nhằm nhanh chóng tái tạo, phát triển năng lực làm việc và khả năng sáng tạo của mỗi người.

Đẩy mạnh tuyên truyền tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển hướng từ chiều rộng sang chiều sâu, gia tăng sản lượng, chất lượng hàng hóa và giá trị gia tăng trên đơn vị sản xuất, phát triển mạnh sản phẩm hàng hóa chủ lực của ngành nông nghiệp theo từng chuỗi sản phẩm toàn diện. Tập trung tuyên truyền năng lực dự báo thiên tai, biến đổi khí hậu để chủ động phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tăng cường tuyên truyền công tác xúc tiến đầu tư, thường xuyên tuyên truyền kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phương pháp quản lý hiện đại trong tổ chức xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng nguồn lực cơ sở vật chất và hạ tầng kinh tế - xã hội. Tăng cường phối hợp, tuyên truyền sử dụng các ứng dụng nền tảng chính quyền điện tử; về an toàn, an ninh thông tin cho CBCCVC trong các cơ quan nhà nước; nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội về cuộc cách mạng công nghiệp; các chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao trong lĩnh vực CNTT cho các cơ quan nhà nước. Phát triển nguồn nhân lực có trình độ quản lý, kỹ thuật cao để theo kịp sự phát triển, hiện đại hóa của tỉnh.

Theo camau.gov.vn