Vì thế, TPB&PB là việc làm thường xuyên như "rửa mặt hằng ngày" của mỗi cán bộ, đảng viên; khéo léo đưa các khuyết điểm ra trước tập thể, biết khuyến khích và bảo vệ những người phê bình những khuyết điểm đó; phê bình việc chứ không phê bình người; phê bình để tạo sự đoàn kết, thống nhất; phê bình trên tinh thần đồng chí thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy nhiên, khéo léo nhưng phải kiên quyết trong phê bình, có như vậy mới làm cho mặt tiêu cực mất dần đi và mặt tích cực tăng dần lên.

Bên cạnh đó phải kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống" để đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thực hiện phương châm "xây" và "chống", không coi nhẹ mặt nào, trong đó lấy "xây" là chính. "Xây" là xây dựng một xã hội phát triển toàn diện để bảo đảm cho sự thắng lợi của mặt tích cực trong mỗi con người và tổ chức. Trong đó coi trọng xây dựng tinh thần đoàn kết của mỗi con người và tổ chức. Thực hiện đúng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình". Bởi vì sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi tổ chức sẽ nâng cao khả năng "miễn dịch" trước sự tác động chuyển hóa từ bên ngoài và bên trong. Sự đoàn kết trực tiếp góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái trong nội bộ, góp phần xây dựng con người và tổ chức trong sạch, vững mạnh, đẩy lùi nguy cơ "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa". Còn "chống" là chống mặt tiêu cực trong mỗi con người và tổ chức. Chống các thế lực thù địch thâm nhập phá hoại tư tưởng. Chống lũng đoạn nội bộ, làm tha hóa cán bộ của các thế lực địch; chống tư tưởng chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, bản vị, "địa phương chủ nghĩa".

Kết hợp "xây" và "chống" là để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, vừa thực hiện dân chủ rộng rãi, vừa coi trong kỷ cương, kỷ luật, kết hợp chủ động đấu tranh phòng ngừa "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" với tích cực tiến công làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch với tinh thần tích cực "giữ vững bên trong" và "tự bảo vệ mình là chính".

Theo qdnd.vn