Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Đề án OCOP trình UBND tỉnh trước ngày 11/11/2019 để xem xét, phê duyệt.Theo đó, về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, gửi lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để xem xét, quyết định. Trong đó, chú ý tham mưu UBND tỉnh giao đơn vị chủ trì, người chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng nhiệm vụ cụ thể.

Đối với Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, xác định các nội dung phù hợp trong 02 đợt nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại tỉnh Quảng Ninh, Bến Tre, Lâm Đồng để cập nhật, bổ sung, hoàn thiện Đề án OCOP trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 11/11/2019 để xem xét, phê duyệt.

Về phát triển kinh tế tập thể, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2019, đôn đốc các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành kế hoạch năm; đồng thời, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 7617, ngày 15/10/2019, để kịp thời giao nhiệm vụ các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020.

Về tái cơ cấu nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn rà soát các hoạt động còn lại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2019; đồng thời, khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2020; trong đó, lưu ý cập nhật kết quả, kinh nghiệm đạt được của năm 2019 và lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác vào kế hoạch năm 2020 để thực hiện có hiệu quả. Chủ động tham mưu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tổng kết thực hiện Đề án OCOP tỉnh Cà Mau vào năm 2020 và triển khai kế hoạch giai đoạn tiếp theo.

Về nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kịp thời công tác nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả năm 2019; xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình năm 2020, gửi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan, nhất là các địa phương, cơ sở, trình UBND tỉnh trong tháng 11 năm 2019 để xem xét, phê duyệt, nhằm đảm bảo triển khai thực hiện ngay vào đầu năm 2020. Để có định hướng dài hạn, chủ động nguồn vốn và các hạng mục thực hiện, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả giai đoạn 05 năm (2021 - 2025).

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau