Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố Cà Mau tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung có liên quan theo Chương trình công tác quý IV năm 2019 của Tỉnh ủy, những công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm 2019 được nêu tại Báo cáo số 228 ngày 03/10/2019 của UBND tỉnh và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2019.

Kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương. Đối với những chỉ tiêu đạt thấp, tập trung nghiên cứu, tìm giải pháp thực hiện để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch đề ra; đối với những chỉ tiêu đã đạt khá, không được chủ quan, lơi là, phấn đấu đạt mức cao nhất có thể, nhằm góp phần thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.

Rà soát tiến độ, kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao tại kế hoạch số 03 ngày 08/01/2019 của UBND tỉnh, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao đã đến hạn và tập trung thực hiện những nhiệm vụ còn lại từ nay đến cuối năm, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Nghiên cứu, rà soát, xây dựng chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh theo quy định tại Điều 11 Quy chế làm việc của UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đã được giao tại các văn bản của Trung ương, tránh tình trạng nợ đọng quá lâu hoặc chưa đủ căn cứ xây dựng nhưng vẫn đăng ký vào chương trình công tác của UBND tỉnh dẫn đến việc xin lùi thời gian hoặc đưa ra khỏi chương trình; chủ động bố trí thời gian thực hiện hợp lý, không tập trung vào thời điểm cuối năm, những nhiệm vụ đã đủ điều kiện thực hiện thì tập trung, hoàn thiện trình sớm...; văn bản gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 15/11/2019 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Chương trình công tác theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo Thường trực UBND tỉnh những cơ quan, đơn vị chậm trễ thực hiện các ý kiến chỉ đạo trên.

 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau