Theo đó, số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã chính thức giảm từ nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Đơn vị hành chính

Tổng số đại biểu HĐND

Hiện hành

Từ nhiệm kỳ

2021 - 2016

Cấp tỉnh

- Tỉnh miền núi, vùng cao:

+ Dưới 500.000 dân:

+ Từ 500.000 dân trở lên:

 

50

Không quá 85

 

50

Không quá 75

- Tỉnh không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 1.000.000 dân:

+ Từ 1.000.000 dân trở lên:

 

50

 

Không quá 95

 

50

 

Không quá 85

Cấp huyện

- Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo:

+ Dưới 40.000 dân:

+ Từ 40.000 dân trở lên:

 

30

Không quá 40

 

30

Không quá 35

- Huyện không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 80.000 dân:

+ Từ 80.000 dân trở lên:

 

35

Không quá 40

 

35

Không quá 35

- Số lượng đại biểu HĐND ở huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên:

Không quá 45

Không quá 40

Cấp xã

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo dưới 2.000 dân (Hiện hành dưới 1.000 dân):

15

15

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 2.000 đến dưới 3.000 dân (Hiện hành từ 1.000 đến dưới 2.000 dân):

 

20

 

 

19

 

- Xã miền núi, vùng cao và hải đảo từ 3.000 dân trở lên:

+ Có 3.000 dân:

+ Từ 3.000 dân trở lên:

 

 

25

Không quá 35

 

 

21

Không quá 30

- Xã không thuộc trường hợp nêu trên:

+ Dưới 5.000 dân:

+ Từ 5.000 dân trở lên:

 

25

Không quá 35

 

25

Không quá 30

Từ ngày 01/7/2020 cho đến khi bầu ra HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng đại biểu HĐND tại các đơn vị hành chính tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Nguồn: Thư viện pháp luật