Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên (Ảnh: TA)

Tham dự, trực tiếp quán triệt tới lãnh đạo, cán bộ cơ quan tuyên giáo và báo cáo viên, tuyên truyền viên của 651 điểm cầu trong cả nước có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. 

XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thông tin về kết quả "Ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới".

Theo đó, từ sau khi Nghị quyết số 33-NQ/TW đi vào cuộc sống đã từng bước được hoàn thiện, phát huy vai trò là nền tảng của sự phát triển, tác động sâu rộng đến đời sống của nhân dân đồng thời cũng tạo điều kiện cho nhân dân - những chủ thể của văn hóa tham gia tích cực vào hoạt động sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu 7 giải pháp trọng tâm trong thời gian tới để phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện như: Nâng cao nhận thức về ví trí, vai trò của văn hóa trong đổi mới và phát triển bền vững; đổi mới tư duy lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người; hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy quản lý văn hóa, cải cách bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo vai trò kiến tạo phát triển văn hóa, xây dựng con người, tăng cường hiệu quả của các hệ thống thiết chế văn hóa; phát triển thị trường văn hóa, các ngành công nghiệp văn hóa để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận, hưởng thụ của người tiêu dùng và thị trường ngoài nước; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, là những chủ thể văn hóa có bản lĩnh, sáng tạo, có khả năng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế; tập trung nguồn lực từ Nhà nước và các thành phần kinh tế khác đầu tư cho phát triển văn hóa, xây dựng con người, ưu tiên nguồn lực cho vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng hưởng chính sách xã hội, đối tượng chịu thiệt thòi, cho một số loại hình nghệ thuật truyền thống và hiện đại cần bảo tồn, phát triển; xác lập quyền lực mềm quốc gia bằng văn hoá, với các chính sách phát triển hợp lý, trên cơ sở các giá trị đặc sắc, lợi thế cạnh tranh của văn hoá Việt Nam, tạo sức đề kháng trước sự gia tăng “sức mạnh mềm” của một số quốc gia; tập trung đổi mới, phát triển một số lĩnh vực ưu tiên để phát triển văn hóa, xây dựng con người.

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: TA)

Tại hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước cũng được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường thông tin về "Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững”.

KỊP THỜI NẮM BẮT TÌNH HÌNH DƯ LUẬN VỚI NHỮNG VẤN ĐỀ NÓNG

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin một số nội dung về tình hình Biển Đông và một số ứng xử của ta. Theo đó, Việt Nam khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại khu vực Bãi Tư Chính phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh một số nội dung đội ngũ báo cáo viên các cấp cần quan tâm cụ thể như sau: Một là, chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân sau các vụ việc xảy ra trên Biển Đông; Hai là, quan tâm tuyên truyền, triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Ba là, quan tâm tuyên truyền 74 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8) và Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9) trong đó nêu bật giá trị thời đại của các sự kiện này, tiếp tục tuyên truyền nội dung 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy thực hiện Di chúc của Bác phù hợp với từng địa phương, đơn vị…; Bốn là, tuyên truyền Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thường kỳ của Chính phủ, tuyên truyền kết quả điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Năm là, tuyên truyền chuẩn bị cho năm học mới, với các điển hình, nhân tố mới trong triển khai thực hiện sự nghiệp giáo dục hiện nay./.

Nhật Minh

Theo Tạp chí Ban Tuyên giáo Trung ương