Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình quán triệt nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt trong tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai nội dung cụ thể Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Ngoài ra, hội nghị cũng tiến hành sơ kết triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02, ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy Cà Mau khóa XV về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 04, ngày 10/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về phát triển du lịch tỉnh Cà Mau đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ đại hội XII.

Nhìn chung, du lịch tỉnh Cà Mau đã và đang phát triển đúng định hướng, thông qua việc phát triển hệ thống cơ sở lưu trú phục vụ khách du lịch. Doanh thu du lịch hàng năm tăng bình quân 30%. Sản phẩm du lịch có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, tạo được sự cạnh tranh với các tỉnh, thành trong khu vực, cả nước.

Sau gần 3 năm thực hiện đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cho thấy năng lực lãnh đao, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước chuyển biến rõ nét. Nhiều tổ chức Đảng đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh ngày càng thực chất hơn, cơ sở Đảng yếu kém giảm dần qua các năm.


Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình thông tin: Theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ cấp xã và tương đương không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020; cấp huyện và tương đương không quá 03 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020; đại hội đại biểu Đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 04 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Thời gian đại hội điểm cấp cơ sở trong quý I/2020; cấp huyện và tương đương trong quý II/2020; đối với Đảng bộ trực thuộc Trung ương quý III/2020.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau