Cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Trần Văn Thời năm 2019 được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27/9 mang ký hiệu “TVT-19” đã diễn ra và thực hiện đúng kế hoạch, an toàn, bí mật được Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 va tỉnh đánh giá cao.

Để có được những kết quả đó, trong thời gian trước trong và sau diễn tập công tác chuẩn bị luôn được Thường trực huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện. Các thành phần tham gia diễn tập chấp hành nghiêm kỷ luật, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thông qua diễn tập lần này đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện; nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. Qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, xây dựng củng cố các phương án hoàn chỉnh cho công tác huấn luyện, diễn tập các năm sau.

 

BAN BIÊN TẬP