Đại biểu tham dự hội nghị.


Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chọn phương án, phương châm, chủ đề xây dựng Đề cương cơ bản báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, các đại biểu cơ bản thống nhất đề xuất chọn chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI là “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển bền vững”.

Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; trong đó, chủ yếu đánh giá mục tiêu tổng quát; kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ, giải pháp, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo báo cáo thực hiện Nghị quyết số 13, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 13) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020”. Qua 07 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 13, chương trình hành động của Tỉnh ủy, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh được quan tâm, ưu tiên tập trung đầu tư và có sự đột phá, cải thiện đáng kể; quy mô của hệ thống kết cấu hạ tầng ngày càng lớn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2012 – 2018 trên 71.800 tỷ đồng, bình quân đạt 10.250 tỷ đồng/năm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Dương Thanh Bình nhấn mạnh: Đề cương cơ bản báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải được xây dựng dựa vào hướng dẫn của cấp trên, nhưng phải vận dụng thích hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; phương châm đại hội vừa là yêu cầu đại hội phải thực hiện, vừa mang tính chỉ đạo trong suốt nhiệm kỳ; cần giữ lại 3 đột phá chiến lược, nhưng có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đề nghị tiểu ban văn kiện khi soạn thảo nên đưa ra nhiều phương án để lấy ý kiến, lựa chọn phương án tối ưu nhất; cần tính toán  đề ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, để có giải pháp tối ưu trong quá trình thực hiện, góp phần đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 205.
 

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Cà Mau.