Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh uỷ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng đạt được những quả quan trọng. Các nguyên tắc của Đảng, dân chủ được mở rộng, nội bộ đoàn kết thống nhất. Quan tâm chỉ đạo và thực hiện việc củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ về kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cơ quan tham mưu cho Huyện uỷ thường xuyên giám sát, theo dõi đôn đốc việc thực hiện chủ trương của Đảng, kịp thời tham mưu đề xuất những giải pháp phù hợp, hiệu quả, góp phần cùng cấp ủy chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao. Cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo toàn diện, xây dựng kế hoạch thực hiện, trực tiếp chỉ đạo công tác quy hoạch, đào tạo, sắp xếp, bố trí cán bộ, nên hệ thống tổ chức, bộ máy các cơ quan ổn định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành thường xuyên. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động của chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được đổi mới; ý thức học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên. Phát huy tốt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên

Hội nghị dành phần lớn thời gian cho đại biểu thảo luận, các ý kiến thảo luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác Xây dựng Đảng và Thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII; đồng chí chỉ rõ những tồn tại, hạn chế Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới, trong đó tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm xây dựng củng cố bộ máy, nhất là sắp xếp tổ chức bộ máy cán bộ; thực hiện tinh giản biên chế; trước mắt Huyện ủy cần tập trung làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

BAN BIÊN TẬP