Các đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, có 12 ý kiến các tỉnh, thành và tương đương phát biểu tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động ở lĩnh vực trên. Thời gian qua, Ban chỉ đạo 35 Trung ương và các địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình chính trị, kinh tế - xã hội; âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, tăng cường các hoạt động vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hệ thống tuyên giáo, thông tin truyền thông đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tuyên truyền, cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thay mặt Ban Chỉ đạo 35 Trung ương yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên internet và mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng và trật tự an toàn xã hội, nhất là khoảng thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí cũng nhấn mạnh, cần tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình đổi mới của tỉnh, giải quyết các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng; xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi phát tán thông tin sai sự thật, bôi nhọ, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên Internet, mạng xã hội.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan truyền thông từ Trung ương đến địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách , pháp luật của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh; phòng chống tham nhũng, kịp thời có những tin, bài để đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Đồng thời, đề nghị hệ thống dân vận, mặt trận và các đoàn thể tích cực vận động cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong sử dụng Internet, mạng xã hội.

                                                                                           

Nguyễn Duy Hưng

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau