Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Cà Mau.

Tại điểm cầu Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng đã đến dự. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải tham dự hội thảo. Bí thư Huyện ủy Trần Văn Thời Lê Thị Nhung, lãnh đạo HĐND, UBND huyện, BTGHU cùng tham dự hội thảo.

Hội thảo khoa học "Đảng cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cộng sản Việt Nam; khẳng định niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta về Đảng quang vinh; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đồng thời qua hội thảo, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua; ôn lại những khó khăn gian khổ, hy sinh cũng như thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng; đúc kết kinh nghiệm quý báu và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

 

BAN BIÊN TẬP