Ảnh: T.H

Cuộc họp thông qua dự thảo Kế hoạch thực hiện biên tập văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, mục đích yêu cầu của Kế hoạch là phải nắm tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ huyện; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy và những định hướng lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện để biên tập văn kiện đạt yêu cầu, đúng tiến độ theo quy định. Báo cáo chính trị phải đảm bảo chính xác về nội dung Chính trị, về đánh giá, số liệu…; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy khóa XIII phải đánh giá đúng kết quả đạt được, những yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục.

Thời gian hoàn thành: Đề cương (sơ bộ) trước tháng 28/10/2019; Đề cương (chi tiết) trước 16/12/2019; hoàn thành dự thảo Báo cáo Chính trị (lần 1) trước 25/02/2020.

Sau đó, các dự thảo Văn kiện được tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong các tổ chức, cá nhân và nhân dân.

Các đại biểu dự họp đã cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Kế hoạch và đóng góp một số nội dung thiết thực. Đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Phó trưởng Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện đã tiếp thu ý kiến đóng góp và đề nghị Văn phòng điều chỉnh một số nội dung phù hợp.

 

BBT