Tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer.


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị chức năng triển khai phân bổ nguồn vốn năm 2020 đã được giao đảm bảo nguyên tắc tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho địa bàn đặc biệt khó khăn; đảm bảo các hoạt động của dự án đều được hỗ trợ, đầu tư bao gồm: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng; duy tu, bảo dưỡng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; thôn bản đặc biệt khó khăn.

Đối với tiểu dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng: Tăng tỷ lệ các dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình 135. Chú trọng tạo việc làm công cho lao động địa phương, để tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn. Lồng ghép các hoạt động trong quá trình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có Chương trình 135 trong việc lồng ghép các nguồn lực, các hoạt động.

Năm 2020, là năm cuối thực hiện Chương trình 135, các địa phương tập trung nguồn lực đề hoàn thành dứt điểm, không để nợ đọng trong đầu tư các công trình hạ tầng.

Theo camau.gov. vn