Ngày Pháp luật Việt Nam là ngày nào? - Ảnh 1

Ảnh minh họa.


Theo đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 phải được tổ chức thiết thực, đem lại hiệu quả, không phô trương, hình thức, phù hợp trong từng ngành, từng cấp để phục vụ tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ nhu cầu pháp lý của các tổ chức, cá nhân. Hình thức tổ chức có thể lồng ghép để quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các văn bản luật. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thông qua các hoạt động nhằm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật.

Trong quá trình xây dựng Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật theo đề xuất của Chính phủ, Quốc hội đã quyết định đưa vào Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và chọn ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam. Lý do chọn ngày 9/11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì đó là ngày Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta được thông qua (ngày 9/11/1946).

 

BAN BIÊN TẬP