Có hơn 80 đại biểu đại điện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, các Đồn Biên phòng, các cơ quan, ban phòng, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn và tập thể, cá nhân được biểu dương cùng tham dự.

Trong những năm qua, các cấp uỷ, chính quyền trong huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện phát huy khá tốt hiệu quả hoạt động và năng lực làm tham mưu của huyện giúp cấp ủy, chính quyền trong điều hành và hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, tạo tiềm lực vật chất - kỹ thuật ngày càng cao cho khu vực phòng thủ. Lực lượng vũ trang huyện được quan tâm xây dựng vững mạnh toàn diện; lực lượng dự bị động viên đủ về số lượng, không ngừng nâng cao chất lượng; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp làm nòng cốt cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng nền quốc phòng “toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự cường ngày càng vững mạnh” cùng với xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Nhằm biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Hội nghị đã trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 20 tập thể và 30 cá nhân.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ (người giữa) tặng giấy khen cho các tập  thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Ảnh: BBT.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh “Trong thời gian tới, các cấp các ngành cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước hết về quân sự, quốc phòng tại địa phương mình, cấp dưới không được trông chờ, ỷ lại vào cấp trên, chủ động giải quyết các vấn đề phức tạp này sinh từ cơ sở; tổ chức, vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo xây dựng và hoạt động xây dựng khu vực phòng thủ.

Đồng thời, chú trọng xây dựng tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ đảng viên với xây dựng đội ngũ cán bộ; nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình”, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "phi chính trị hóa" quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, vai trò của Quân sự, Công an và các ngành đoàn thể huyện, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo an ninh, quốc phòng,chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển”.

                                                                                 Thuý Nguyễn