Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Quang Lợi, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban dân tộc tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và hơn 150 đại biểu là đại biểu chính thức của Đại hội, khách mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn cùng tham dự.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện dự đại hội

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội quan trọng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện, tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; đồng thời, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và rút ra bài học kinh nghiệm, tôn vinh, biểu dương công lao đóng góp của đồng bào các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, diễn đàn giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc.

Huyện Trần Văn Thời có 47.200 hộ, với 193.567 khẩu; trong đó, dân tộc thiểu số có 2.326 hộ với 9.757 khẩu, gồm dân tộc Khmer, dân tộc Hoa, dân tộc Chăm, Mường, Tày, Thái. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn huyện. Các chương trình, dự án được triển khai tích cực và mang lại nhiều kết quả quan trọng, như Chương trình 135, các chương trình dự án đầu tư hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, chính sách định canh, định cư, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, giải quyết việc làm, hỗ trợ nước sinh hoạt…với tổng nguồn vốn trên 40 tỷ đồng. Bản sắc văn hóa dân tộc luôn được bảo tồn và phát huy. Công tác xây dựng hệ thống chính trị được các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả; số lượng đoàn viên, hội viên là người dân tộc tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng nhiều, trong đó có nhiều người giữ vị trí lãnh đạo, có người là bác sỹ, giáo viên, công an...; có 19 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, có ảnh hưởng tích cực đối với gia đình, dòng tộc và cộng đồng dân tộc, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng và làm theo.

Tại Đại hội, lãnh đạo UBND tỉnh, UBND huyện đã trao tặng giấy khen của UBND tỉnh, huyện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2019. Đại hội cũng đã chọn 36 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội các dân tộc thiểu số cấp tỉnh và thông quyết tâm thư của đại hội giai đoạn 2019 – 2024.

Nguyễn Thị Thuý