Qua 10 năm thực hiện Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 03/12/2009, huyện Trần Văn Thời đã đạt được những kết quả đáng kể trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Cấp ủy đảng, chính quyền tích cực chủ động trong triển khai thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông dân, nông thôn, góp phần củng cố, đổi mới, thúc đẩy phong trào nông dân và nâng cao trách nhiệm của hội nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, tổ chức được 776 lớp tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học - kỹ thuật có hơn 23.000 lượt hội viên, nông dân tham dự. Phong trào thi đua sản xuất đã khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo của hội viên, nông dân, trung bình mổi năm có trên 10.500 hội viên, nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Các chương trình hỗ trợ, ưu đãi được triển khai kịp thời, vận động quỹ hỗ trợ nông dân 4 tỷ 700 triệu đồng, đầu tư 55 dự án, tổng số tiền xoay vòng đạt 6 tỷ 520 triệu đồng. Triển khai thực hiện có hiệu quả một số mô hình sản xuất có hiệu quả mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, góp phần nâng cao thu nhập của người dân.

Quang cảnh diễn ra hội nghị

Thời gia tới hội nông dân huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt tạo sự đồng thuận cao về nhận thức về vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW và Quyết định số 673/QĐ-TTg. Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ hổ trợ nông dân.  Đổi mới nội dung phương thức hoạt động của hội nông dân các cấp….

Tại buổi tổng kết nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện Trần Van Thời tặng giấy khen vì có thành tích tốt trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tiệp Khắc