Đại biểu dự hội nghị đã được quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch của  Ban Thường vụ Huyện uỷ về triển khai Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  triển khai Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Nhung, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ nhấn mạnh: Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy và tổ chức Đảng. Đề nghị các cấp uỷ đảng tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương; coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức; đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời lưu ý trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy phải lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và thực hiện tốt công tác tư tưởng trong đảng bộ; tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, những tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội; lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIV và chỉ đạo cho các tiểu ban họp phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của từng tiểu ban./.

BAN BIÊN TẬP