Mục đích, yêu cầu là tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận khéo của hệ thống chính trị, vận động nhân dân tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cho sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc; hưởng tới đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng.

Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công tác dân vận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; xây dụng, nhân rộng các điển hình "dân vận khéo", nhất là ở những lĩnh vực, địa bàn trọng yếu, tạo sự đồng thuận và tham gia của người dân.

Kế hoạch cũng nêu rõ, việc thực hiện các nội dung "dân vận khéo" phải thiết thực, hiệu quả./.

 

BAN BIÊN TẬP