Dự lớp bồi dưỡng có 100 học viên thuộc các đơn vị xã, thị trấn tham gia học tập. Các học viên được nghiên cứu, tiếp thu 7 chuyên đề theo quy định của Bộ Quốc phòng. Kết thúc khóa bồi dưỡng, có 99 học viên đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trong đó có 50 học viên xếp loại giỏi, 41 học viên xếp loại khá, 8 học viên xếp loại trung bình khá, 01 học viên nghỉ quá số ngày quy định mặc dù có lý do chính đáng nhưng không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận phải đăng ký học lại lớp tiếp theo./.

 

Huỳnh Văn Sử

TTCT