Đến dự khai mạc lớp bồi dưỡng có đồng chí Mai Thanh Hải, UVBTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Dương Văn Me, Huyện ủy viên - Chính trị viên BCH Quân sự huyện; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, phòng huyện và 73 học viên là người dân tộc ít người.

Trong thời gian 02 ngày, các đồng chí học viên sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề về nội dung đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, tư tưởng gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ biển đảo; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và phổ biến nội dung cơ bản của các Luật về an ninh, quốc phòng.

Đồng chí Dương Văn Me, HUV - Chính trị viên BCH Quân sự huyện phát biểu khai mạc (ảnh Thanh Hải)

Qua lớp bồi dưỡng, góp phần trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân tộc ít người đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Hoàng Cận