Đại biểu dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ hội nông dân ở cơ sở năm 2019

Trong 03 ngày học, các đồng chí hội viên được tiếp thu nội dung 06 chuyên đề gồm: công tác tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; công tác khuyến công trong nông nghiệp, nông thôn, giới thiệu mô hình ứng dựng năng lượng mặt trời trong sấy thủy sản; giới thiệu nội dung cơ bản đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay, nội dung cơ bản Luật HTX năm 2012, những lợi ích khi tham gia vào HTX, quy trình thành lập HTX, tổ hợp tác; một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội; Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp nông dân Việt Nam; triển khai Nghị quyết Đại hội, công tác đối ngoại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của tổ chức Hội. Qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân được nâng cao trình độ về lý luận chính trị,  kiến thức nghiệp vụ công tác hội góp phần thực hiện tốt phong trào nông dân và xây dựng nông nông thôn mới tại địa phương.

Hoàng Cận