Quang cảnh lớp học

 

Trong thời gian 5,5 ngày, lớp học sẽ được nghiên cứu 05 nội dung cơ bản theo chương trình quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, bao gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, trong chương trình bồi dưỡng, các học viên được tiếp thu các chuyên đề về “Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; thông tin thời sự và tình hình thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện 6 tháng đầu năm 2019.

Thông qua lớp học, mỗi học viên phải xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Huỳnh Văn Sử

Trung tâm BDCT