Lớp học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về CN Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và con người. Thông qua hệ thống kiến thức cơ bản của chương trình, xây dựng thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng, xây dựng niềm tin vào con đường cách mạng do Đảng và Bác Hồ lựa chọn, củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng đạo đức cho người học, củng cố phương pháp tư duy khoa học, năng lực tổng kết thực tiễn. Đồng thời, qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân.

Thời gian thực học của khóa học là 30 ngày, với 18 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đây là chương trình Sơ cấp LLCT mới được thí điểm thực hiện thời gian gần đây, có bổ sung, sửa đổi cho phù hợp yêu cầu thực tiễn./.

Huỳnh Văn Sử

Trung tâm BDCT