Đại biểu dự lớp tập huấn nghiệp vụ Hội Cựu chiến binh năm 2019

Trong thời gian 2 ngày, 156 học viên là cán bộ hội cựu chiến binh ở cơ sở sẽ tiếp thu 04 chuyên đề với các nội dung: hệ thống chính trị ở Việt Nam; vị trí, vai trò, mục đích, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; xây dựng Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoàn thánh xuất sắc mọi nhiệm vụ; một số công tác nghiệp vụ của hội cựu chiến binh cơ sở. Qua đó, sẽ giúp cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở nâng cao trình độ lý luận, chính trị, nghiệp vụ công tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội trong giai đoạn hiện nay.

 

Hoàng Cận